Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n n o u 250 251 252 eth.G-asille et hvPi iianc i en DirG-emwerken Birkstraat en uit te rijden aan de van Lenneplaan. Spreker ver.ilaart een en jder met Gem.werken reeds te hebben be sproken, doch daaromtrent niets meer t hebben vernomen, zoodat hij zich thans Rechtstreeks tot het College wendt, me het verzoek te willen mededeelen of he Pollege in beginsel bereid is aan de iG.V. de noodige medewerking te verleen bpdat deze op haar beurt verdere onder handelingen zal kunnen voeren, he Voor jzitter deelt mede, dat het College gaa ne bereid is, de vraag in studie te ne tien en mede te werken tot ev'entueele inwilliging van de gedane verzoeken. vraa.gt namens den Weth.v.Gem.werken ma tiging tot aankoop van 500.000 steenen tegen een bedrag van 23,50 per duize~ De Voorzitter merkt op, dat hij deze ar vrage liever gebaseerd zag aan de hand van officieele offertes en adviezen va ien Dir.v.Gem.werken. Spreker heeft ge bezwaar net het oog op de spoed welke ieze thans blijkbaar betracht moet wor ien de machtiging te verleenen, doch wenscht de offerten en het advies van ien Dir.v.Gem.werken alsnog te ontvang jadviseert den raad voor te stellen op j1 Juni 1939 over te gaan tot buitenge wone aflossing van de 3f- geldleening oorspr.groot 358.500,=, per resto na jbetali ig der gewone aflossing over 193 nog groot 294.500,=, aangegaan met d '.V.Eerste liederlandsche Verzekering maatschappij op het Leven en tegen inv Riditeit te s-Gravenhage biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de no tige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 137