Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Commissie Openbt re Werken. B.J.Boevink Directeur van Gemfen- tewerken. De Voorzitter. D.2«PoortingaBan- ningstraat 104, (ie s- terberg Raad van Arbeid te Amersfoort. Vereeftiging tot b strijding der ï-rB. afd.Soest. brengt advies aanl°i ding it naar /an liet rapport van den Directeur va; Gemeentewerken dd. 20 uct.19pö, no I^bd betreffende het adres van bewo- iers van pejcoelen, gelegen aan de )a Ccstalaan, Vondellaan en Vosseveld Laan, verzoekende aanbrenging van ver seuillende verbeteringen aan de vege in het Vosseveld. ieelt mede tot voldoening van het ver sciiuldigde bedrag ad ƒ.10,- per maand Ce zullen overgaan nadat hem een schrijven is toegezonden, waarin ver leid is tiet raadsbesluit, waarbij de hjdrage ad 60, per jaar is bepaald en waarin vermeld is, dat. de kinderSi 3ij eventueel ongeluk verzekerd zijn. /erzoekt, in verband met de ziekte /an Mej.A.C.v.d.Giessen, hem te mach tigen -^en typist (e) in tijd el ijken tien: ;an te mogen stellen. Legt over het proces-verbaal van de Dpneming van was en ^boeken van den Dntvanger der gemeente Soest dd. 16 februari 19y9» jrzoekt namens de 9 ter plaatse ge- /estigde groententiandelaren geen ven vergunningen af te geven aan buiten de gemeente gevestigde handelaren. Je Inspecteur van Politie brengt hier ^trent rapport uit bij schrijven dd. 22 februari j.1. M.no592/4 eelt mede dat een bedrag ad ƒ.767,1 al worden gerestitueerd terzake van Lngevolge de invaliditeitswet geplak te rentezegels ten behoeve van met t° TUgwerkende kracht in vasten dienst de.r gemeente aangestelde arbeiders b ien dienst van Gemeentewerken. /raagt een bijdrage in de kosten van verpleging van MejG.koppen en Mej. G.ï.van Arkel ten bedrage van resp. f.516,65 en /09y,15 over het 1e half jaar 19y9.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 141