''"f ESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de stukken te zenden aan de Lled.uei- demaat schappij met het versoek deze zaak als object V» voor werkverschaffing in beschouwing te willen nemen en een plan met begrooting van kosten in te dienen een en ander in overleg met den Wethouder van Openbare /erken Besloten wordt aan B.b.hoevink mede te deelen, dat het verschuldigd 'bedrag terstond moet worden voldaan en dat het College anders genoodzaakt zal zijn de re/je ling op te zeggen. w/y/. de machtiging wordt verleend onder bepaling dat om- af' trent de geschiktheid van de candidate mede overleg gepleegd wordt met den gemeente-se oré t ar is. /slt /3$cP Je belooning wordt bij arbeidsovereenkomst vastgesteld op ten hoogste .15,= per week. Het College heeft hiervan kennisgenomen; het proces verbaal zal aan den raad worden medegedeeld en de Gedeputeerde Otaten toegezonden. Besloten wordt afwijzend op het verzoek te beschikken,' doch mede te dealen, dat dezerzijds zal worden voorko- men, dat te veel ventvergunningen 'worden verleend. net College heeft met belangstelling hiervan kennis genomen. Besloten wordt een bijdrage te verleenen van resp. 516,65 en ƒ.399,15- >3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 142