^zl*. f BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen lubhuis ken advi- :1 te be- 0» het Teizoek wordt afwijzend, beschikt. /-v cd te zijp dat *e- van liet be- dat al- ^slissinjf igeniieid iheid uit-| )e trokken lestemminj ensttijö mogen k dat hoen eraen in bewoond Besloten wordt mede te deelen, dat liet College geen Z' medewerking kan verleenen het thars bij S.S.C. in huur r 'nde terrein de bestemming tot speeltuin t® -even. Een besprekinc dienaangaande iet den desbe treffend en Wethouder komt liet College mitsdien over bodig voor. Besloten wordt mede te deelen dat net College om der y p-Rvolyen wille ce«n vr'.iheid kan vinden aan net ver- 1 gevolgen wille geen vrijheid zoek te voldoen. liet verzoek wordt ingewilligd. en brergt| van 2} idelnr de ing vrij- bepaal- „el 22 van den •i ruim le no1985 straat i laan. tlX De vrijstelling wordt verleend conform Let advies, we Secretaris wordt gemachtigd mondeling aan Huigen i mede te deelen, dat hét College genoegen neemt net betaling va y4- per week, n1 1 en •0,29 afbetaling ouue huurschuld. Bij regelmatige bs week za1 Let College x oveir- aiing van 4pe: Qgon f f eenige kwijtschelding van achterstallige huuir ei^xyja. is. mogelijk -'re v] -n. u u jjg 7 K iiu.cc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 144