Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Technisch Ambte naar Gasbedrijf. ".de Bruin,!;* J v •Essenburg, A-de "c^adt en v un- gaard en "A,n- .directeur van Ge meentewerken Hoofd LuciitLescher- min; ;sdieni o o e s b uixecteui vat meen te we rken Ge- .ie j e .PBlokge tto en t e -■vr o e d vrouw e Soest. gericht omtrent de gasverwarming van de sciioolloualen in het Ln de '.o rite duurt schoolgebouw waar aans lur - in. het Maatschappij Ziekenfonds Amers foort en Omstreken en verzoeken na dere regeling te willen treffen. Loeit mede over de maand februari inkomen te hebben genoten bericht naar aanleiding van het schrijven /an B.en du. 16 februari J.l. inzake oen ongewenschten toe- ..tand bijj het aan de Soesterbergsche- ars sectie Voorgesteld wordt om den voor eenmaal weer open te doe., enkel veerzoovor ..et noodi om uen inlaat kranen. uen duiker vrij te verzoent ge durende eken ue tewerkstelling van een persoon ten beiioeve van het aanleggen van een archief voor den luchtbeschermings dienst bericht, dat het perceel, kadastraal bekend a sectie ii.no.4-343 egen op den hoek van de Birkstraat, Eiken laan, na afbraak van de daarop staar, de woningen, hycpr.de afmetingen be zit om aan de hand van het uitbrei- dingspk'-r daarop een dubbel woonhuis te stichten. verzoekt den Raad een gunstiger o 1axisrogeiing voor de gemeente-vroe vrouw te willen vastst "Tl u Pr r G I_ As C iii.U jOG ■- (ju O 1 C b-p w 1 - n Loli

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 149