V ]X BESLISSING Afdeeiing /\anmer^jngen en No. ooien chouten- uweweg. brengt ri jven Besloten wordt adressant mede te deelen, dat zooveel mogelijk zand is gestrooid met inachtneming van de belangrijkheid der verschillende wegen. f Ji er an 1938 Kennisgenomen. Het wachtgeld over de maand December 1938 zal worden uitbetaald. .d kan van hei i Koning- te Den Raad kan thans worden voorgesteld de indertijd aangehouden wijziging van het uitbreidingsplan be treffende de Koningimielaan vast te stellen. ;n aan been 1937 im" te Besloten wordt aan het Hoofd der afd.Volkshuisvesting te berichten a. dat het tekort aan de onderhoudsfondsen nog niet gedekt kunnen worden, met het oog op den financi-; eelen toestand der gemeente doch dat het College bij de volgende begrooting 1940 in deze een oplos sing zal overwegen. b. dat de vergoeding voor toezicht op het onderhoud bedragende 150,= naar het oordeel van het Col-j- lege niet te hoog is. Het College zal echter be- vorderen dat de persoon belast met het toezicht geen bestuursfunctie bekleedt. tatsen >ester- .tie- nieningeh Besloten wordt: 1e. den Secretaris te machtigen met den uitgever van den gids te onderhandelen omtrent plaatsing van een advertentie in de gids kostende maximaal 30,=. 2e. aan de Ver.Soesterberg1s Bloei en de Ver.Soest Vooruit een schrijven te richten waarin in over weging gegeven wordt het volgende jaar samenwer king te zoeken in de uitgifte van een gezamen lijke gids teneinde de kosten tot een minimum j te beperken. De gemeente is dan in principe bereid ook harer+ zijds bij de uitgifte te interesseeren. L? Jr- Aan den Secretaris wordt opgedragen met den Inspec teur overleg te plegen over het uitbrengen van een rapport over de volgende onderdeelen A* a. Kan de dienst goed functionneeren met een motor- rijwiel plus zijspan ook al wordt in bijzondere gevallen gebruik gemaakt van een huurauto. b

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 14