A\- H^.ocyy. s^.vyjJ - VihV yfa./j/c BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen iet College lieeft van Let rapport kennisgenomen IA cc jU- Besloten wordt bij eenige verzekeringsmaatschappijen een kostenopgaaf te vragen voor qs verzekering van het geneele personeel der en bij ontvangst een? uecl op deze vnjze Ie guns 1 ge a; verzekeren Besloten wordt uit te betalen. ;olitie tegen ziekte enz. 3 .et wa out ge ld ever de maand februari Besloten wordt den Birecteur v berichten, dat Let College van d e werken te s dat de cu- Gemoe ordeel de sloot moet vervallen en de grond meet worden ver kocht aan een der aangrenzende eigenaren, doch dat d rioleering langs en onder door de Uoesterbergsche- x straat in aansluit: de ;reppel ii ie riem in de Birkstraat moet worden verbeterd opdal iie- ar gevoerd. plan in voorberei- melwater op normale «kze kan worden Aangezien bij Gemeentewerken een ding is tot gedeeltelijke* rioleering van de greppel tusschen Soesterbergsciiestraat en Birkstraat wordt den Directeur opgedragen in bedoeld plan ook de verbete van de bestaande rioleering in de Boes terb^r^sche- t als hiel bedoeld op te nemen. ring uloten wordt aan he oofd van d .1. Luchtbescher- /{g*Sr Eingsdienst mede te doelen, dat Lij zich in deze kan y - verstaan met den Gemeente-secretaris. Be Secre* wordt gemachtigd nin van ƒ.1: 11 n. - per vsreeJ Piet-'rt-f tegen een beloo- voor eenigen tijd aan te 'esloten wordt leid te vrj Liet oordee. lijf en Uitbreidingsplan betreff van de Commissie Cxci V cJx esloten wordt het verzoek door te zenden aan den In+ Lu. J 'pecteui van de Volksgezondheid ondeï bijvoeging van noodige toelichting van Let aantal verlossingen Jj v 3 3. it Le et enz :e willen advieeeren. me t he t rerzoe. .ie ir t' 1^3. l C10 Ci 1 ifl ilO 0 1 - -O wei vi O" li',pr TT_ fsLO. /r»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 150