V r Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen ïe..an uiH ;nr mzake n o e ii te Ter- br^edin: d e - ge 1,90 in n ."ie en romen c^nte ken uit bi.; 2 n o Be Burgemeester ib van oordeel, uat de vragen tot burgemeester en '»/e thouders hadden moeten worden ge richt Bet concept-antwoord wordt door .iet Collego goedg^- _.e ur d .dut wordt bo loten. Besloten wordt v orleenen. hiervoor °en bijdrage var ooi o n 1 Besloten wordt den heer J.Y. .Breij aan te wijzen als leverancier voor drogisterijen; glas- en verfwaren voor 19 p S 1/ d- 1/ V' iwi V ia» den lire 1. wQgons rzoekt erwiizerei ag Let t wering om toe- en ver ia Cecreta- Me j.Boelofs wordt eet algemeens stemmen benoemd tot \p tijdelijk, onderwijzeres aan de o.l.school Beetzlaan net ingang van 24 februari 1999 tor zoolang de ziekte van Mej.van den Broek zal voortduren. «V ;en wo genheid te iax nende rdt den Baad voor te stellen deze aangcle- p> behn ml en bi, de be rcoting voor net ko- k\ V t worden ulieren 7elke doei Cer: of iesloten wordt den Inspecteur van Politie nede te 'Ten dat in de door hem genoemde gevallen iri de eerste plaats de hulp van de vereeniging tot bescher ming, van dieren moet worden Ingeroepen. Indion_hulp van die zijde niet nogelijl meentevlerken worden gebracht, gen te worden afgemaakt. P1 A/ 1' I is kunnen de dicran/bi. Q teneinde na ..nneer de stri te nood za.cel ij :€:id daarvoor b <j J- A, -- - -i- M -■<. W J J. V. M W -J. J.*W»U - - "g - - -- -■ aj.au.jlcia nul. Lr, c. i'1G Z- 18%

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 152