Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 284 285 286 Voorzitter Weth.v.Openbare Werken A.J. Stalenhoef Torenetraat 20, Soest 287 Dir.Gem.werken 288 Pir.Gem.werken Korte inhoud deelt de vergadering mede, dat de Directeur van Gemeentewerken hem on der overlegging van een schrijven vaja den behandelenden geneesheer P.G.de Vos verzoekt, het College van B.en W. mede te deelen dat hij een ziek teverlof noodig heeft voor den tijd van één maand en daartoe het verzoek doet. Het verlof behoeft eerst in te gaan op 18 Maart a.s. in verband met een van de Gemeente Rotterdam ontvangen orderbriefje tot levering van eenig plantgoed uit de gemeentekweek ten bedrage van 45,= deelt de wethouder mede, dat de heer Kraayenbrink het plantgoed, dat voor de grondsoort in de gemeente niet ge schikt is doch wel bruikbaar is op zwaren grond, heeft kunnen plaatsen iiji Rotterdam. Dit voordeel voor de ge meente adviseert de Wethouder te aan! vaarden door het plantgoed volgens orderbriefje te verkoopen. deelt mede, dat de verbouwing van zijn perceel heeft plaats gehad. Naar aanleiding van deze mededeeling zal het noodig zijn de verlofsacte en he afschrift daarvan, in dier voege te wijzigen dat het bij besluit van 8 November 1952 verleende verlof A voor de beneden-vóórlocaliteitgroot 55 M2, van perceel Torenstraat 20, in den vervolge zal gelden voor de verbouwde beneden-vóorlocaliteit groot 45,80 M2. bericht naar aanleiding van het schrijven van 8 Februari j.1., 1e afd.no.1249 inzake de plaats gehad hebbende afvoerbelemmering van faeca- liën door vorst. brengt rapport uit omtrent het kappen van houtgewas bij het station Soest- iuinen. Beslot één ms Het ve heden Aan de het sc ten sp in te noodza

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 157