iJU 3- BESLISSING Afd 00 'n^ I Aanmerkingen en No. lat de 1 hem on- jven vaji r P.G.de m B.en ïn ziek- len tijd verzoek -st in te ïmeente Lefje tot 1 uit de m 45,= de heer lat voor i niet ge- is op .aatsen ii de ge- ;r te aan+ rolgens ïg van ihadNaai .ing zal ste en het roege te van 8 .of A voor jroot tat 20, ■oor de teit het 1e i gehad an faeca- iet kappen n Soest- Besloten wordt het ziekteverlof voor den tijd van één maand te overwegen. Het verlof zal ingaan op een datum liggende tusschen heden en 18 Maart a.s. en eindigen 19 April d.a.v. Aan den gemeentegeneesheer zal onder toezending van het schrijven van Dr.P.G.de Vos worden opgedragen ten spoedigste een controle rapport bij het College in te zenden. Uit dit rapport zal o.m. de al of niet noodzakelijkheid van het verlof moeten blijken. Besloten wordt tot verkoop van plantgoed uit de kweek aan de gemeente Rotterdam voor de totaalsom groot 45,=. Besloten wordt de verlofsacte en het afschrift daar- l/ van in dier voege te wijzigen, dat het bij besluit a van 8 November 1932 verleende verlof A voor de bene- den-voorlocaliteitgroot 35 M2 van perceel Toren straat 20 in den vervolge zal gelden voor de verbouw de heneden-voorlocaliteitgroot 45,80 M2. x VOÜ. Het college heeft van het rapport kennisgenomen. v i Besloten wordt den Dir.v.Gem.werken op te dragen in Bijzijn van den Wethouder met den Inspecteur van het vervoer van de Nederlandsche Spoorwegen ter plaatse omtrent de verbeteringen overleg te plegen en alsnog rapport omtrent het resultaat van dat overleg bij het college in te dienen. I* /-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 158