Korte inhoud Afzender of voorsteller Datum num 289 Gemeente-genees- heeim, alhier 290 Voorzitter 291 Dir vGem.werken te Soest 293 294 292 Afd.Financiën Raad Gereformeerde' lerk Soestdijk Voorzitter rapporteeren omtrent het schrijven vat den Inspecteur van de Volksgezondheid te Utrecht, inzake diphterie- en rood. vonkbestrijding. vraagt of den Raad moet worden voorge steld tot de instelling van een ouder raad te besluiten. zendt antwoord op het schrijven dd.21 Februari^19394e afd.no.1237 inzake de controle op de uitvoering van het schilderwerk aan de woningcomplexen Soest I en Soesterberg II der R.K. Bouwvereenigihg "StJoseph" biedt ter vaststelling aan: 1ede loondeclaraties van Gem.werken over het jaar 1938 (vaste loonen over 1938; losse loonen over het 2e half jaar 1938) tot een bedrag van 33.154,87 2ede magazijndeclaraties van Gem.werken over het 4e kwartaal 1938 tot een be drag van 4.536,78 3eden staat van in het magazijn der gemeente aan wezige goederen per 31 Dec. 1938 tot een bedrag van 11 6.104,34 verzoekt de Diaconie van de Gerefor meerde kerk van Soestdijk te plaatsen op de lijst, bedoeld in art.3 der ar menwet Beslot machti beer v van de gen ov uit te Beslot gen, w; zijn, i dig is denheii te deZ' Het co Aan de: zonden W. hem colleg' zijn a: speciai uitgeoi Deze b Beslot* te Soes stellij rnenwet Beslot* Gemeenl stelt naar aanleiding van het door den heer Thijssen in den Raad gedaan ver zoek betreffende een kampeerverordeninfl^lks i de vraag aan de orde of in een te ont- «1938 nc werpen dusdanige verordening de Neder- gewachl landsche Kampeerkaarten Centrale kan worden ingeschakeld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 159