3- BESLISSING Afdeeling Aanmerkinaen en No. irijven vat ;ezondheid i- en rood. len voorge- een ouder- Besloten wordt den gemeente-geneesheer te Soest te V- uM machtigen deze aangelegenheid met den gemeente-genees-v beer voor Soesterberg en den geneeskundig inspecteur ]H' van de volksgezondheid te bespreken en hem op te dra gen over dit onderhoud nader rapport aan het college uit te brengen. ven dd.21 7 inzake van het mplexen r R.K. em. werken onen over 2e half- 33.154,87 4.536,78 6.104,34 ïerefor- plaatsen 5 der ar- door de» laan ver der ordeni»!- in te ont de Neder •ale kan Besloten wordt aan den raad prae-advies uit te bren- \P- oJL, gen, waarin het college mede deelt van oordeel te v zijn, dat voor deze gemeente een ouderraad niet noo- l0L dig is, aangezien de oudercommissies naar volle tevre denheid werkzaam zijn, hetgeen geen aanleiding geeft te dezer zake voorshands wijziging te brengen. Het college beschouwt deze zaak thans als afgedaan. A Aan den Dir.v.Gem.werken zal een schrijven worden ge zonden, waarin hem wordt medegedeeld, dat, als B.en t, W. hem een afschrift van hunne beslissing zenden, het' college verwacht dat de desbetreffende aangelegenheid zijn aandacht heeft en door of namens hem, hoewel niet speciaal aan hem opgedragen, toezicht hierop wordt uitgeoefend Deze bescheiden worden goedgekeurd, /j Besloten wordt de Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Soestdijk op deze lijst te plaatsen onder de in stellingen als bedoeld in artikel 2, sub b, der Ar- Iaenwet Besloten wordt aan de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten te vragen hoe deze aangelegenheid staat, |zulks naar aanleiding van het schrijven van 22 Juli 1938 no.1876. Het antwoord hierop dient te worden af gewacht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 160