r Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 295 C.Tensen,Birk- straat 45, Soest 296 Voorzitter 297 pir.Gem.werken 298 Dir.Gem.werken verzoekt toestemming tot het uitbrei den van zijn garage, gelegen aan de Birkstraat 45, volgens overgelegde tee kening. De Dir.v.Gem.werken adviseert bij schrijven van 1 Maart 1939» no.13/1, een verklaring van den naastgelegen grondeigenaar C.Scherpel te doen over- leggen, waaruit blijkt, dat bij dezen geen bezwaar tegen de voorgenomen uit. breiding bestaat. Beslot tot de schrif gronde dat bi ui tbr e waj brengt in bespreking de nog loopende bezwaren van J.Olysla^er Sr. inzake aanleg van een weg voor zijn woning wai omtrent hij is gehoord in de vergade ring van het College dd.17 Febr.1939. De Voorzitter is van oordeel dat deze zaak vanaf haar oorsprong tot op den huidigen dag eens door een Commissie moet worden onderzocht en in één rap port moet worden vervat. Spreker stelt voor hem de leiding van die Commissie in handen te geven en die commissie voorts te doen bestaan uit den Gemeenti secretaris, de Commies redactuer Mr. Raedt en den Inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht J.Th.A.van Noesel. vraagt machtiging tot aankoop van 250.000 klinkerkeien, tegen een bedrag' van 34,75 per duizend, alsmede 500.000 klinkers, tegen een bedrag van. 23,25 per duizend, een en ander in- clusief omzetbelasting. De Wethouder van Openbare Werken licht het schrijven van den Directeur toe met'1 de mededeeling, dat de koop gesloten zal worden, onder voorwaarde, dat de benoodigde gelden (reeds voorkomende oj de gemeentebegrooting 1939), van hoogei hand worden toegestaan. De aankoop zal geschieden bij de Maat-j schappij tot verkoop van Waalsteen N.V. te Driebergen-Rijsenburg. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Confor sloten Na ken ferten den We de, ve: lelet i 3 Maar" P/513

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 161