V-Jf. v J<h V" Js- V' vV. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen uitbrei- aan de elegde tee t bij ao.13/1» gelegen ioen over- bij dezen aomen uit- Besloten wordt aan den heer W.C.Tensen toestemming tot deze verbouwing te verleenen, indien hij een schriftelijke verklaring van den naastgelegen grondeigenaar C.Scherpel overlegt, waaruit blijkt, dat bij dezen geen bezwaar tegen de voorgenomen uitbreiding bestaat. Loopende inzake woning wal vergade- 3br.1939. dat deze fc op den omissie één rap- ;ker stelt kommissie imissie in G-emeent» ;uer Mr. Jouw- en isel. Conform het voorstel van den Voorzitter wordt be sloten. van ien bedrag' ïede >edrag van. mder in- Na kennisneming van de negen terzake ingekomen of ferten, wordt de gevraagde machtiging, onder de door den Wethouder van Openbare Werken genoemde voorwaar de, verleend. V •ken licht >ur toe met ;esloten dat de 'komende 05 van hooger de Maat-f steen N.Vl verzoek van de en. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd 3 Maart 1939 no.26 wordt besloten de aanvrage no. lp/513 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 162