Volg num mer 299 Afzender of voorsteller .de Jong,Adm.de Ruyterweg 58, A 'dam Datum Korte inhoud 300 P.G.de Vos, arts te Soest 301 V.Stuurman, Juffer straat 24, Zeist 302 ifd.Soest v/d Ver. tot Bescherming van Di eren 303 Afd.Financiën deelt mede naar aanleiding van het hqa| ter onderteekening toegezonden ver zoek aan den landmeter tot nieuwe grensuitzetting van het perceel aan den Leeuwerikweg, dat hij alleen dan bereid is op het verzoek van Burge meester en Wethouders in te gaan, in dien dezen hem vergunning verleenen voor den bouw van een blok van vier woningen onder één kapaan de Laan straat en van een blok van drie wo ningen aan den Leeuwerikweg. geeft een verklaring inzake de ziekte van Mej.A.C.van de Giessen. verzoekt mede te deelen of bezwaar be staat tegen de vestiging van een pot^ tenbakkersoven en een motor van 2 .K. in perceel Molenstraat O.Z.95 alsmede tot het plaatsen van een schoorsteen van 10-15 M hoogte op dat perceel. e Dir.v.Gem.werken deelt bij schrij- en van 8 Maart 1939, no.19/11, mede, at het perceel Molenstraat O.Z.95 iet is gelegen in de z.g."Gemengde ijk", zoodat tegen de eventueele estiging van het bedrijf bezwaar be- 3taat verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een op 15 Maart a.s. te houden voordracht met film Dver "Dierenbescherming in de Prac- tijk". ieelt mede, dat de opbrengst der wa terlevering t/m 1938 afgenomen over de uitbreiding in den Eikenhorstweg ten behoeve waarvan door G.Muys op 12 Augustus 1936 een waarborgsom groot f 112,50 werd gestort, 137,75 be draagt, zoodat teruggaaf dezer waar borgsom ad 112,50, vermeerderd met de rente vanaf 1 Januari j.1. tot den dag der terugbetaling ad 4 1° kan olaats vinden. Beslote afkeuri en vooi binnen niet te den ter gemacht dezen d Beslote PG.de den, me I ge te d Beslote tegen d motor v mede to M hoogt het adv 8 Maart Beslote lasting Beslote meerder dag der

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 165