•f A5A Afdeei ing ESLISSING nmerKingan ea Besloten wordt adressant krachtig te wijzen op zijn afkeuringswaardige houding tegenover de gemeente, en voor de laatste maal te verzoeken de verklaring binnen drie da^en onderteekend terug te zenden. Bij niet terugzending der verklaring binnen den gestel den termijn wordt de Secretaris namens het College gemachtigd Mr.Rooseboom te Amsterdam te bezoeken en dezen de zaak in handen te geven. Al. V Besloten wordt een afschrift van de verklaring van P.G-.de Vos, arts, aan den gemeentegeneesheer te zen den, met opdracht een controlerapport aan het colle ge te doen toekomen. Besloten wordt op het verzoek mede te deelen, dat tegen de vestiging van een pottenbakkersoven en een motor van 2 P.K. in perceel Molenstraat O.Z.95, als mede tot het plaatsen van een schoorsteen van 10-15 M hoogte op dat perceel, bezwaar bestaat, conform het advies van den Directeur van G-emeentewerken van 8 Maart 1939, no.19/11. Besloten wordt vrijstelling van vermakelijkheidsbe- lasting hiervoor te verleenen. Besloten wordt de waarborgsom, groot 112,50 ver meerderd met de rente vanaf 1 Januari j.1. tot den aag der terugbetaling, te restitueeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 166