1 Ji. V V S 0 L. - ïgst der uitbrei. vaterlei sente ge 3gkosten ord op hi betref- le mede- segt de ag op te sdaan bi 3r 2e begroo- Arnhem- 311 aan- arieven, Ln het 3 raads- DOtillg snzing L jding ioor den Ln de acht te Lding gedeelti i het iet bedrf| an zou ïer Hil-I m bedral Inhoud v£l BESLISSING Afdeeling i en No. Aanmerkingen Het college heeft van deze opgave kennis genomen. 7^, Besloten wordt deze aangelegenheid aan te houden tot de commissies door den nieuwen raad zullen moeten worden benoemd. Besloten wordt den Raad in te lichten omtrent den stand van zaken n.1. dat een poging om tot tariefs verlaging te geraken is gedaan, maar dat deze nog geen afdoend resultaat heeft opgeleverd, doch dat het college in deze diligent blijft. Besloten wordt deze aangelegenheid aan te houden tot de behandeling van de begrooting 1940. P1 Besloten wordt de uitbreiding van de verlichting op dit weggedeelte in nadere beschouwing te nemen, als de jaarlijksche uitbreiding aan de orde is. Besloten wordt, in afwachting van de alsnog te ne men beslissing van den raad, waarbij de tarieven hiervoor zullen worden vastgesteld, de faecalien ter beschikking van de aanvragers te stellen tegen beta ling van een bedrag van 1,50 per ketel met een in houd van 2.3 M3. advies ;er Ondeij speelt' aan de Besloten wordt hiervoor een bedrag van 600,= be schikbaar te stellen en bij den raad voor het ver krijgen van het crediet een begrootingswijziging aanhangig te maken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 168