Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 312 313 314 315 316 317 Bouwterrein Exploi tatie Mij .heidebloe sem. Mej.A.P.Blok, ge meente-vroedvrouw J.B.Craner v.d.Bo- gaart, Burg.Grothe straat 70-72, Soes Bestuur fröbel school van de van der Huchtscnool. Bestuur van "Zonne straal" Stadhouder kade 153» Amsterda Gedeputeerde State van Utrecht. 1 deelt mede, dat overeengekomen is, dat het weggedeelte van weg 144 ge legen langs het op de desbetreffende teekening als K. aangeduide stuk gronds eerst uiterlijk 1 Januari 1944 zal zijn aangelegd en verhard, zulks onder de voorwaarde, dat bedoelde op schorting geen beletsel mag vormen voer een eventueele bebouwing aan den weg, welke de verbinding zal vor men tusschen heideweg en van Beunin- genlaan. deelt mede haar werkzaamheden te heb ben hervat. zendt antwoord op het schrijven van B.en W. dd. 3 februari 1939» inzake afstand van grond voor vorbreeding van de Burg.Grothestraat Be Birecteur van Gemeentewerken brenj;' terzake rapport uit bij schrijven van 9 Maart 1939, no.1011 vraagt toestemming tot het houden van een verloting. Inspecteur van Politie adviseert on der dagteekening van 10 tort.1939 gunj stig. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte, ten behoeve der Ned. Ver.tot het oprichten van arbeidsko- lonies voor Ï.B.C.lijdersop 24 Juni De Inspecteur van politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. doen toekomen een concept van een ar tikel, bestemd voor opneming in de Armenwet, hetwelk de mogelijkheid be oogt te scheppen, tot het instellen van "vervangende armenraden", met veï- zoek het standpunt van het College te mogen vernemen omtrent het bedoelde denkbeeld cl S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 173