fcajA [3U/J- pi l </3J r. is, 44 ge ëffende tak ri 1944 zulks elde op ormen aan zal vor- Beanin te heb- a van inzake eding en brenj;! en van BESLISSING Aideeling Aanmerkingen Hot College heeft van het schrijven kennisgenomen. Besloten wordt te berichten, dat accoord wordt ge gaan net het aanbod. IS k' io\r. Kennisgenomen. /s-tt wethouder de Bruijn deelt mede, dat de heer Cramer v.d.Bogaart hem heeft medegedeeld, af te zien van de gestelde voorwaarde, inzake de aanbrenging van een geheel nieuw hekwerk. Be heer Cramer v.d.Boogaart wenscht behalve de algemeene voorwaarden, welke aan pen soortgelijke grondafstand worden verbonden, de Voorwaarde ingewilligd te zien, dat bij do twee inrij- nekken vier nieuwe ingangskolommen worden aangebracht Het College kan zich met deze nader gestelde voorwaar- de vereenigen en besluit den Raad voor te stellen tot aanvaarding van de betreffende strook gronds over te gaan. aden ert on- gun aouden sr Ned. ïidsko- 24 Juni Lseert ïk. een ar Ln de ïid be tellen met veJ" Llege te loeide Toestemming hiervoor wordt verleend. Toestemming hiervoor wordt verleend. Besloten wordt mede te deelen, dat hiertegen bij het College geen bezwaren bestaan. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 174