313 319 320 321 322 323 324 Directeur van Ge meentewerken, te Soest de Voorzitter Gedeputeerde Statén van Utrecht. W.E.P.Monhemius Brussel de Voorzitter. Minister van Bin- nenlandsche Zaken Directeur Centraal 7erif icatie-Bureau stelt voor: a. MejLankamp te Soest aan te nemen als typiste in tijdelijken dienst tegen een belooning van ƒ.40, per maand; b. aan Mej.Lankamp en Mej.Buitenbeek ieder /.10,= uit te betalen wegens verricht type-werk resp. gedurende de week van 27 Bebx.t/m 4 Maart en van 6 t/m 11 Maart 1939» legt over een ontwerp van een aan ee- nige instellingen te richten brief in verband met de verzekering van de ge meente tegen de geldelijke gevolgen van de aan het politiepersoneel toe komende vrije genees- en heelkundige behandeling. deelen mede dat de regeling van de aanslagen in de opcenten op de hoofd som der personeele belasting voor 1939 voortgang vindt naar een opeen- tental van 200. verzoekt verbetering van het trot toir, gelegen vóór de aan hem in ei gendom toebehoorende perceelen hart- weg 2723 en 31 De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 9 Maart 1939, no.1384. brengt in bespreking de voorgenomen vestiging van het expeditiebedrijf van Doorn, in deze gemeente. a. geeft een richtlijn aan voor het te gengaan van het betrekken van wo ningwet-woningen door beter gesitu eerden; b. noodigt uit de besturen van woning' bouwvereenigingen/stichtingen hier mede in kennis te stellen. deelt mede, dat de contröle van de ar beidsloon- en materiaalverdeeling van den dienst van Openbare werken over 1933 werd beëindigd en dat hij zich de loon- en raateriaalverantwoording kan vereenigen. gesloten machtige als typi tegen ee lankamp voor ver 27 Pebr. 'Het ontw a;un de c den toeg Het Col] Besloter vies var 1939, nc Besloter sing te rige si- werk is a. kenn: B. besl ging Het sch :ving aa

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 175