5**4 3 nemen ienst 40,= tenbeek a wegens edurende ^aart e$ aan ee- brief in n de ge- olgen el toe- and i ge BESLISSING Afaeeling j en No Aanmerkingen gesloten wordt den Directeur van Gemeentewerken te machtigen Mej.Lankamp op arbeidscontract aan te nemen als typiste tijdens de ziekte van Mejvan de Giessen tegen een belooning van .40,= per maand en aan Me j. Y/o*. /f5~6 lankamp en Mej.Ruitenbeek ieder 10,= uit te betalen voor verricht typewerk gedurende de week van resp. 27 Aebr-t/m 4 Maart en 6 t/m 11 Maart j.1. 'het ontwerp-schrijven wordt goedgekeurd, en het zal J*/* a~n de onderscheidene verzekerings-maatschappijen wor den toegezonden. an de Het College heeft hiervan kennis genomen, e hoofd voor opcen- trot- in ei- n Hart en brengt drijven enomen drijf van r het te /an wo- r gesitu- i woning gen hiel* an de ai- Ling van over zich met ording Besloten wordt adressant te berichten conform het ad- \J> Gj- vies van den Directeur van Gemeentewerken Gd. y Maart I 1939, no.1384. k U-jV. Besloten wordt omtrent deze aangelegenheid een beslis- ajj- sing te nemen nadat door belanghebbende een nauwkeu rige situatieteekening, waarop het te stichten bouw werk is geprojecteerd, is overgelegd. a. kennisgenomen; b. besloten wordt de besturen der woningbouwvereeni- T fcr gingen/stichtingen hiermede in kennis te stellen. ^U/Yf^ Bet schrijven van den Directeur wordt voor kennisge ving aangenomen. /9tr$

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 176