Volg num mer ^25 ^26 327 328 329 330 22 Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud A.B.Qvergoor Oude Utrechtsche- weg 5, Soest. 0 .C.A.v.d .Kleij, Keninginnelaan Soest Afdeeling finan ciën. Afdeeling finan ciën. Hoofd Luchtbe schermingsdienst Directeur Gemeen tewerken. Directeur Gemeen tewerken. vraagt vergunning tot het oprichten van een rookerij van vleeschwarenaob ter perceel Oude Utrechtscheweg 5, ka dastraal bekend sectie D.no.1332* Soo j den Commandant der Vrijwillige Brand weer van Soest en den Directeur van Gemeentewerken wordt gunstig advies uitgebracht vraagt vergunning tot het oprichten van een rookerij van vleeschwaren, act ter perceel Koninginnelaan 31> kadas traal bekend sectie R.no.4191. Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Directeur van Gemeentewerken wordt gunstig ad vies uitgebracht. herinnert aan de in de raadsvergade ring gedane mededeeling van den Wet houder van gemeentewerken betreffen de het instellen van een onderzoek naar het verschil in prijs van de aan te schaffen brandweerhelmen herinnert aan de door den Voorzitter in de raadsvergadering gedane toezeg ging tot het instellen van een onder zoek naar de wenschelijkheid van een tweede telefoonaansluiting ten behoe ve der gemeentepolitie te Soesterberg vraagt de beschikking over een loka liteit bij den agent van Politie Van Wijngaarden voor de opberging van ma terieel ten dienste van den Luchtbe schermingsdienst brengt rapport uit naar aanleiding van het schrijven van B.en W. dd27 februari j.1. no.1428 inzake verwijde ring van een kabelverbinding, waarvan geen gebruik meer wordt gemaakt. fcendt antwoord op het schrijven van 13» ën W. inzake de overplaatsing van het expeditiebedrijf Van Doorn, vanuit de gemeente Amersfoort naar de gemeente Soest Vergunr Vergum Beslot1 helm Vi kenteei Leze a meeste Beslot schikk Beslol te dr* Het s< wordt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 177