Volg num mer 332 333 Afzender of voorsteller Datu m Directeur Gemeen tewerken. De Voorzitter. Korte i n h o u zendt een teekening in verband met de door den Minister van Waterstaat vastgestelde bebouwde kommen ter uit voering van de Verkeerswet tegen Lint bebouwing. brengt in bespreking de in de verga dering van 24 februari j.l. genomen afwijzende beslissing op het verzoek van A.J.Mol, kerkstraat 58, alhier, om toestemming tot het verplaatsen van een benzinepomp op perceel Kerk straat 38. Het Go] Onder j genomer ming v( Y/ethouc niet te 334 335 336 G.Muijs, Smitsweg 12, Soest. Wethouder Gasille Directeur van Ge-|- meentewerken. verzoekt omlegging van de greppel, gelegen aan het 1e Heeserlaantje, van zijn terrein op genoemd laantjeT De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 6 kebr.1939. stelt voor, in verband met de door de P.U.E.M. ingevoerde wijziging van de tarieven voor lichtverbruik, aan de P.U.E.M. te verzoeken een herzie ning van het vastrecht tarief voor perceel Steenhoffstraat 6, in over weging te nemen. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Seslote verzoei ren zijl erf schf Aldus m Gelet 22 wor< willigt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 179