L- d met rstaat ter uit- gen -Lint- verga- enomen erzoek lhier atsen 1 Kerk- ppel, t je, antjeT en brengt! Lr ij ven door ng van k, aan herzie- voor over- verzoek van de en. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het College heeft hiervan kennisgenomen. Onder intrekking van de in die vergadering terzake genomen beslissing wordt aan A.J.Mol alsnog toestem ming verleend tot het verplaatsen van deze benzinepc Wethouder Gasille verklaart zich met deze beslissing niet te kunnen vereenigen. besloten wordt adressant mede te deelen, dat op zijn verzoen afwijzend is beschikt doch dat er geen bezwa- ijn tegen een loozing op eigen terrein of op de ren erfscheiding met gebruikmaking van rioolbuizen. Aldus wordt besloten. Gelet op )2 wordt willigen het advies van Bouw- en Woningtoezicht, no besloten de bouwaanvrage no.1/1564 in te V i'b x mp IM. V j/5 r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 180