■Het co verlee l'ting o Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 337 inspecteur van Po litie 338 339 340 341 342 Ged .Staten Administratie van de Haagsche Post Dir .vGem .werken W.Buhrmann Hoofding.-Dir.v/d Ri ;jkswat er staat i/d Dir.Utrecht Korte inhoud bericht naar aanleiding van het ver zoek van het bestuur der vereeniging Soestdijk tot het instellen van een z.g.wisselend parkeerverbod voor de Koninginnelaan van Nieuwerhoek tot Beetzlaan. Geadviseerd wordt een parkeerverbod voor de zuidzijde van het betrokken weggedeelte uit te vaardigen. maken eenige opmerkingen ten aanzien der gemeenterekening 1936. vraagt aandacht voor haar bladals^ mede voor de Haagsche Post voor Ned, Indië, en geeft in overweging daar in advertenties te plaatsen om ves tiging in de gemeente te bevorderen, bericht omtrent het verzoek van A.P. Stalenhoef om te mogen aankoopen een strook gronds aan de Laanstraat ter breedte van M en liggende naast het door hem aangekochte terrein aan dien weg. De Dir.v.Gem.werken bericht dat teget dezen verkoop geen bezwaar bestaat, mits de kooper alle kosten voor zijn rekening neemt. Beslot van he digen. rapporteert omtrent den grondafstand; door C.Kastelijn, aan den Verlengde Schoolweg te Soesterberg. doet mededeeling van het advies van Prof.Zwikker inzake verlichting van den Rijksweg, gedeelte Tri er-Nieuwer' hoek. Het on I keurd zonden t Beslot Post t 1 geeft ring v hier, clame Beslot I dat de gronds per M2 welk b [teerde Het co genieu advies genome schen gekome "trokke 1*6 ver an he lichti verzoc -medede werkin verlic 2al (jg wijze verwi j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 183