M'' nJ iet ver- seniging iran een toot de sk tot rverbod trokken aanzien ad, als- oor Ned, g daar om ves- orderen. van A.P. open een •aat ter naast rein aan dat tegen lestaat oor zijn Besloten wordt een parkeerverbod voor de Zuidzijde van het hiernevens vermelde weggedeelte uit te vaar digen. ti' n j i Het ontwerp antwoord op dit schrijven wordt goedge- keurd en zal aan Gedeputeerde Staten worden toege- zonden. Besloten wordt aan de administratie van de Haagsche Post te berichten, dat het college haar in overweging geeft zich te wenden tot de vereeniging tot bevorde ring van het vreemdelingenverkeer "Soest Vooruit" al hier, met welke vereeniging de gemeente omtrent re clame samenwerking zoekt. Besloten wordt aan A.P.Stalenhoef mede te deelen, dat den Raad zal worden voorgesteld deze strook gronds aan hem te verkoopen voor den prijs van 2,75 per M2 en voorts onder de gebruikelijke voorwaarden, welk besluit ingevolge de Gemeentewet door Gedepu teerde Staten moet worden goedgekeurd. l^J- SJy "VvisAL ïdafstand irlengde ■Het college heeft van dit rapport kennisgenomen en verleent goedkeuring aan de hierin vermelde uitzet ting op het terrein, dd.2 Maart 1939. V1 oA v J- 7 ries van ;ing van '-Nieuwer- ïjHet college heeft van het schrijven van den hoofdin genieur-directeur van den rijkswaterstaat, waarin het advies van Prof.Zwikker wordt medegedeeld, kennis genomen. In verband met de omstandigheid, dat intus- schen van regeeringswege het vraagstuk naar voren is gekomen, om den rijksweg, in samenwerking met de be trokken gemeenten door middel van natriumverlichting te verlichten wordt besloten den Technisch Ambtenaar an het Gasbedrijf mede te deelen, dat van gasver lichting voorloopig moet worden afgezien en wordt hem verzocht aan de firma Gautsch te Amsterdam daarvan -mededeeling te doen onder dankbetuiging voor de mede werking, verleend bij de beproeving van een straat verlichting door middel van gas. In verband hiermede Z^1 den Technisch Ambtenaar worden opgedragen de bij wijze van proef ter plaatse opgestelde lantaarns te verwijderen. i ü-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 184