Volg num mer Afzender of voorsteller 343 Sanatorium"Sonne- vanck" Harderwijk 344 345 346 Korte mhou Geneesk.Insp.v/d Volksgezondheid led.Staten N.V.Soesterdalte Soesterherg 347 ^ommissie Openb. berken 348 Dir.Gem.werken 349 Insp.v.Politie verzoekt toestemming tot het houden vi een huis- en straatcollecte, middels het aanbieden van een bloempje t/b de: Ver.tot Ghr.Hulpbetoon aan T.B.C.lij. ders, op 1 Juli a.s. De Insp.v.politie adviseert tot NIET inwilliging van het verzoek. zendt advies omtrent het salaris van de gemeentevroedvroiw en geeft het col lege in overweging den raad te advisee ren het verzoek niet in te willigen. Beslote aangezi reeds z gen van lijke v Besloten Baad uit zenden om bericht en raad een schrijvlpeslote van B.J.Boevink inzake betaling van es»[zooa.13 bedrag voor vervoer van zijn dochtertjH naar de openbare school voor buitenge-' woon lager onderwijs te Amersfoort. vraagt te mogen vernemen of, evenals het vorige jaar, weer ruimte kan wordi gereserveerd voor de gemeente Soest oi de te houden Luchtvaarttentoonstelling - welke tegen 8 April a.s. zal worden geopend 'brengt advies uit naar aanleiding van |het rapport van den Dir.v.Gem.werken ldd.20 Oct.1938, no.1364 betreffende hs adres van bewoners van perceelen, ge legen aan de Da Costalaan, Vondellaan en Vosseveldlaan, verzoekende aanbren ging van verschillende verbeteringen aan de wegen in het Vosseveld. adviseert, naar aanleiding van de des betreffende bouwaanvrageaan M.A.G.va Blerk, Bosstraat 94, alhier, toe te staan een zomerhuisje met een kaphel- ling van ongeveer 30 te bouwen en dit huisje af te dekken met dakleer en roo ;de panslag zulks in plaats van met ris of pannen, zooals de zomerhuisjesver ordening voorschrijft. adviseert in de woning van den Adjunct' Inspecteur van Politie E.J.v.d.EssenW een neventoestel met omschakelaar te doen aanbrengen. Beslote •deze ru zal mak Het ont wordt g Beslote Buisje en dit slag in nierhuis Beslote: gï'ootin.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 185