JU- v iWu. middels je t/b dei .B.C.lij- ;ot NIET BESLISSING Afdeeiing i Aanmerxinae No. I en houden vj ^Besloten wordt op het verzoek afwijzend te beschikken, aangezien alhier voor de bestrijding der tuberculose ,reeds zeer vele offers worden gevergd door inzamelin gen van, en subsidies en anderszins aan de plaatse lijke vereenigingen. iris van het col. :e advisee Llligen. Besloten wordt afwijzend praeadvies in deze aan den Baad uit te brengen. i schrijve Lng van ei dochtert buitenge- ïfoort /S~S2> Besloten wordt aan Gedeputeerde Staten te berichten, zooals in het ontwerp-schrijven hiernevens gevoegd. evenals kan worde s Soest oi instelling; worden Besloten wordt mede te deelen, dat de gemeente van •deze ruimte, voor haar gereserveerd, gaarne gebruik zal maken. 1/ Jj- Lding van ri. werken ïffende h 3len, ge- indellaan 3 aanbren- teringen i. m de des*, i M.A.G.va toe te i kaphel- ?en en dit 3er en roo m met ris .s jesver- 3n Adjunct ,d .EssenW ïlaar te Eet ontwerp-voorstel aan den Raad, hiernevens gevoegd, wordt goedgekeurd. Besloten wordt aan adressant toe te staan een zomer huisje met een kaphelling van ongeveer 30° te bouwen dit huisje af te dekken met dakleer en roode pan- slag in plaats van met riet of pannen, zooals de zo merhuis jesverordening voorschrijft V Besloten wordt dit verzoek te behandelen bij de be grooting voor 1940. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 186