Volg- j num- Afzender of voorsteller mer 350 Best .v.Mariaschool 351 Dir.v.Gem.werken 353 352 lüed.Heide My /"oorzitter "Ons Belang" 354 pir.Gem.werken Korte inhoud vraagt de medewerking te verleenen vool 1 de aanschaffing van 20 schoolbanken" 2. de aanschaffing van gordijnen en ten voor het tweede nieuwe lokaal. deelt mede dat de heer Th.de Boer ziji| dienst ingaande 10 Maart 1939 niet heel kunnen verrichten wegens ziekte. verzoekt een voorschot, groot 2800,= ten behoeve van de werken"Wegen en Bermen II", zoodat het totaal, met het dd.16 Februari j.1. gevraagde voor schol groot 700,=, dus wordt 3500,= en verzoekt dringend de betaalbaarstellinj te willen bespoedigen. geslote Lijk vo Iet col Aan Th. 4 dage luren, leslote ■;e verl ijk te komt in de vergadering ter bespreking van de exploitatie van het woningcom plex aan de AmersfoortschestraatDoor den Voorzitter der woningstichting wordt medegedeeld, dat van de 25 geresiïe taureerde woningen reeds 22 verhuurd zijn. Van de 16 niet gerestaureerde ningen zijn er 7 verhuurd. Op het ooge blik zijn onbewoond 3 gerestaureerde it| ningen, 9 niet gerestaureerde en 1 wo ning welke dezer dagen is leeg gekomen De verhuring gaat uitstekend mits de 1 woningen nog gerestaureerd worden. Op het oogenblik worden de woningen uit het onderhoudsfonds gerestaureerd doch dit fonds laat dit niet toe. Spreker vraagt opnieuw een voorschot ad 4000,= te mogen aanvragen, Intussche: zou het Bestuur de machtiging willen ihebben uit het onderhoudsfonds de kos ten te mogen dekken noodig voor her stelling van de woningen welke verhuur kunnen worden. peslote e. de van ond het spo den het rami spoi e heer ollege poedigi biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de inoodige teekeningen en adviezen. elet o] 7 Maar" l&nvrag< ;en. I i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 187