/ft* G/j BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen eenen voo toolbanken nen en ma kaal Boer zijn niet hee :te 2800,= gen en met het voorscho 00,= en .arstellü Besloten wordt den Raad voor te stellen de wette- Lijk voorgeschreven medewerking te verleenen. Iet college heeft van dit schrijven kennis genomen. Aan Th.de Boer wordt een ziekteverlof verleend van 4 dagen of zooveel korter als zijn ziekte mocht (kuren, met ingang van 10 Maart j.1. 3esloten wordt hiervoor een voorschot groot 2800,= ■;e verleenen, en de betaalbaarstelling zooveel moge- ijk te bespoedigen. e. Aesloten wordt als volgt: /V e. de machtiging om voorloopig de herstellingskostep. van te verhuren woningen te bestrijden uit het onderhoudsfonds te verleenen. het Bestuur van "Ons Belang" te verzoeken ten spoedigste een rapport in te dienen, weergevende den geheelen gang en stand van zaken, teneinde het College in staat te stellen, plannen te be ramen om in samenwerking met het Departement een spoedige oplossing in deze zaak te vinden, e heer van Olst dankt mede namens zijn Bestuur het ollege voor de aangename samenwerking en zal voor poedige inzending van het rapport zorg dragen. ispreking mingcom- •aatDoor hting 25 gerest erhuurd p reerde WO' i het ooge! .ureerde i en 1 wo- g gekomen mits de 1 irden. Op igen uit •eerd doel Spreker ad Intussche| willen .s de kos ior her- :e verhuur) l verzoek I Yelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. van de I Maart 1939 nos.24, 27 en 28 wordt besloten de en. L ^nvragen nos.1/1559» 1/1561 en 1/1562 in te willi jn. J(*. V i J /ifji.. P1 aJ^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 188