ni Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 355 Insp.v.Politie 356 A.E.Wegman, Soesterberg 357 tTed .Heide My te Arnhem 358 359 Geme ent e-ontvanger Ged .Staten 360 Oir.Gem.werken 361 jD.van Aalst deelt mede, dat het paard van den woonwagenbewoner Vijfschaft tengevol ge van het bekneld geraken tusschen een tweetal golfplaten aan het lin kerachterbeen ernstig gewond werd in de stal van het woonwagenkamp, zooda het behandeld moet worden door Dr. Winter. verzoekt vergunning tot het mogen houden eener inzameling van gelden bij de R.K.ingezetenen, te Soester berg, in verband met de op 15 Aug. a.s. feestelijke herdenking van het 40-jarig priesterjubileum van pastoor H.Mocking. De insp.v.politie adviseert tot in williging van het verzoek. zendt afrekening betreffende de ten behoeve van deze gemeente in 1938 uit gevoerde werkzaamheden verbonden aan het egaliseeren en verharden van weg bermen met bijkomende werken. maakt er opmerkzaam op dat de inhoud van den brief van B.en W. van 13 Maart j.1., 1e afdeeling, ongenummerc naar zijn meening in strijd is met art.120 der gemeentewet. Beslot* de gem< zekerd uit ee: Wethou< toestai Beslot* tegen j De afn de aan kend w* iHet co'. [niet di werp a] zenden terug de goedgekeurde gemeent* begrooting 1938 en die van het wegen fonds en het gasbedrijf en behouden zich nog de noodzakelijkheid van wij ziging van eenige posten voor. «Het co'. zal me] adviseert over te gaan tot de aan schaffing van een 4-tal ijzeren bui zen (slangen) a 22,= per stuk voor de lediging van beerputten. vraagt te mogen vernemen hoever het staat met het verkavelingsplan van "Vredehof" Aldus i Beslot* fca onti nieter t rein b< dellij] met re* vorder* "fcerreii waardoc worden,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 191