V i(\ l E S L I S S I N G Afdeeling en No. Aanmerkingen n den tengevol usschen et lin- werd in p, zooda- or Dr. mogen gelden oester- 5 Aug. van het a pastoor tot in de ten 1938 ui li lden aan van weg' 3 inhoud i 13 genummerd Ls met gemeente1 3t wegen^ ïhouden van wij- Besloten wordt de Incasso bank, bij welke instelling //A de gemeente tegen wettelijke aansprakelijkheid ver- zekerd is, betaling van de kosten voor de gemeente uit een en ander voortvloeiende,te verzoeken. De //té Wethouder van Openbare Werken zal ter plaatse den toestand in oogenschouw nemen. Besloten wordt mede te deelen, dat het college hier- tegen geen bezwaar heeft. aan ren bui tuk voor rer het m van De afrekening wordt door het college goedgekeurd en de aan het schrijven gehechte verklaring zal getee kend worden teruggezonden. Het college kan de meening van den ontvanger in deze niet deelen en besluit het hiernevens gevoegd ont werp antwoord aan hem te verzenden. «Het college heeft van dit schrijven kennis genomen en 7; -zal met den inhoud hiervan rekening houden. Aldus wordt besloten. Besloten wordt den heer van Aalst te antwoorden, dat na ontvangst van de kadastrale gegevens van den land meter aangevende o.a. de grenzen van het geheele ter rein behoorende tot de buitenplaats Vredehof, onmid dellijk met de uitwerking van het plan is aangevangen, met resultaat dat het College reeds heeft weten te be vorderen dat met behoud van een goede bebouwing van het terrein zelfs meerdere woningen kunnen worden gebouwd, Waardoor de rentabiliteit van het geheel verbeterd zal Worden. Voorts

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 192