Afzender of voorsteller Datum num mer 362 3.Zijlstra, J.v. Breukelen en J.H. 3om, leden van den Raad 363 364 Bewoners van den Olijkeweg en omge ving Best.v/d Ver.tot bestr.der T.B.C. te Soest 365 Gemeentesecretaris 366 B.J.Rosmuller 367 Ged.Staten doen het voorstel om aan de Schoon heidscommissie twee raadsleden toe te voegen, die met den Wethouder van Open hare Werken zullen hebben te advisee- ren over den welstand van op te rich ten gebouwen. Te dezer zake wordt advies uitgebrachl door de Schoonheidscommissie bij schr: ven dd.8 Mrt.1939. verzoeken den Raad uitbreiding der straatverlichting langs den Olijkeweg, De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.15 Maart 1939, no.1399. vraagt een bijdrage van resp. 137,31 en 449,90 in de kosten van verplegii van Karei Coenraad Abelman en Gijsberti E.A.Reintjes over het tijdvak van 6 Ja '39 t/m 16 Maart 1939 en van 1 Jan.'3! t/m 30 Juni '39. rapporteert, dat de uittreksels vand kiezerslijst, na reeds bekomen machti] ging van het college, door de drie typisten zoowel tijdens de kantoorure: als bij wijze van overwerk zijn verval digd voor de vooraf met hen overeenge* komen vergoeding wegens extra werk val ieder 25,= totaal 75,=. deelt in antwoord op het schrijven dd 21 Februari j.1., mede, dat het onmo gelijk is op het voorstel in te gaan en dat hij zich genoodzaakt ziet zich tot den Raad te wenden. deelen mede het niet juist te achten dat bij de raadsbesluiten van 27 FeW ari 1939, 4e afd.nr.21/651 en 21/652 de ramingen van de volgnummers 429 ®n 433 van de begrooting met onderschei' denlijk 1295,= en 730,= zijn ver hoogd Voorts is met koming deren, gen voc ven goe uitbrei Beslote schoont B.en W, voor di Beslote bezien, verliet Beslote drage Beslote Hotten Het co] Beslote in te 1 borden 4-33 bes

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 193