3 Ja. H' Ar BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Schoon- en toe te r van Open advisee- te rich- it gebracht bij schr: ng der Olijkeweg, i er omtrent 15 Maart 137,3! l verplegii m Gijsberti .k van 6 Ji l 1 Jan. '3! iels van ïen machti' ,e drie :ant oorure: ;ijn vervai overeenge' ■a werk val Lrijven dd het onmo- l te gaan ziet zich ;e achten m 27 Fetrt >n 21/652 srs 429 iderschei' zijn ver- Voorts zal worden medegedeeld, dat het College bereid is met de meest mogelijke voortvarendheid de tot stand- koming van een plan van exploitatie te helpen bevor deren, en bij hoogere instanties op spoed aan te drin gen voor het verkrijgen van de wettelijk voorgeschre ven goedkeuring van een in te zenden wijziging van het uitbreidingsplan der gemeente. Besloten wordt den raad het afwijzend advies van de schoonheidscommissie mede te deelen. B.en W. refereeren zich hieraan en stellen den raad voor dienovereenkomstig te besluiten. aJÜ- Besloten wordt den raad voor te stellen deze zaak te bezien, wanneer de algeheele herziening van de straat- verlichting aan de orde is. P2 M Besloten wordt in deze kosten van verpleging een bij- drage van resp. 137,38 en 449,90 te verleenen. V s y Besloten wordt aan Mej.van de V/al, Mej.Flapper en Mej Notten ieder f.25.= hiervoor uit te betalen. Het college heeft hiervan kennisgenomen. Besloten wordt den raad voor te stellen deze besluiten 4^ X. in te trekken, zoodat deze uitgaven bestreden zullen worden uit het crediet op de resp«volgnummers 429 en 4 3 beschikbaar. y V A )U>. liTHb.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 194