Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 368 369 370 Afd.Soest van de A.B.T.B. Ged.Staten Levensverz;My N.V, R'damsche Verz. Sociëteiten 371 Hollandsche Socië teit van Levensver zekeringen N.V. 372 373 J.v.d.Broek, Nieuwstr#57Soest Dir.Gem.werken Deze uitgaven dienen te worden bestre. den uit het crediet op deze posten te schikbaar. Het College geeft in over- weging intrekking dezer besluiten te bevorderen. zendt het verslag en rekening en ver- antwoording van de beide landbouwcur- sussen 1938/1939 en verzoekt uitbeta- ling der toegekende subsidies. verzoeken voor 18 April 1939 eenige inlichtingen in verband met de ophef- fing van de verplichting tot zeker heidstelling ten behoeve der gemeente bericht bereid te zijn omtrent de ove eenkomst tot geldleening dd.2 Juli 13 nader overeen te komen 1. rente met ingang van 2 Juli 1939 ti verlagen van 4.%$ tot 3~h i° 2. gemeente zal de bevoegdheid hebben tot vervroegde aflossing alleen op de aflossingsverschijndagen, mits 3 maan den van te voren is kennis gegeven. B; vervroegde aflossing voor 2 Juli 1944 is 1 io boete van het bedrag der buite>£ gewone aflossing verschuldigd. 3. eventueele belastingen komen ten li te van de geldneemster deelt mede bereid te zijn per 2 Juli a.s. voor het restant van de geldlee ning, pro resto groot 186.682,92, een nieuwe geldleening te verstrekken.' Beslot' van Het on goedge toegez Beslot' vraagt een verlof B voor de aangebouffl zaal van perceel Nieuwstraat 57. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Beslot' Het ve] nevens Gelet 21 Maa: de aam in te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 195