I Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 37^ 373 376 377 378 379 Gedeputeerde Sta ten van Utrecht J.van de Yen, lid van den raad e.a. de Voorzitter. Vereeniging van kappers onderlinge kerke lijke brandwaarborg maatschappij "St. Donatus" te Amster Ged.Staten van Utrecht iam. deelen mede dat de Commissie van overleg inzake de gemeen te begroot ingi haar bezwaren handhaaft tegen de ex tra periodieke verhoogingen van de heeren Blaas en van Veeren. ïot toe kenning van é£n extra periodieke ver hooging voor elk der beide functio narissen kan worden overgegaan. Zij verzoeken aan het verlangen der Com missie tegemoet te komen en de geroee tebegrooting 1938 in verband hierme de te wijzigen. verzoeken den voorzitter van den raai schriftelijk antwoord op onderscheide ne vragen als: 1. J.van de Ven onderwerp werkzaamhe- den"Ons Belang"; 2. Idem Onderwerp aanbouw Mariaschoo 3. Idem Onderwerp werkverschaffing Pijnenburg; 4. Idem Onderwerp Klacht over honden kennel in de omgeving van Oude Utrechtscheweg enz. 5. M.C.Ïhijssen Onderwerp A. beantwoo ding brief Mr.van Vliet, B. samen voeging van administraties, C. kaïji- peerverordening. adviseert den raad voor te stellen in te trekken het onder c. bepaalde van het raadsbesluit van 31 Juli 193$ 4e afdeeling nos.4425, 3805 en 3955 (reorganisatie gemeentewerken). verzoekt voor den 4 .april ontheffing te verleenen van het verbod om op Dinsdag na 1 uur een barbierswinkel geopend te hebben. biedt aan een geldleening per 1 Juni a.s. groot 140.000,= tegen een ren te van 3êf* en een koers van 100'fi. vragen de aandacht voor de eventuee- le plaatsing van de St .Elisabeths Ver eeniging te Doestdijk op de lijst ex art.3 der armenwet.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 199