55 55 56 Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 51 52 54 Afdeeling Financië wethouder van Fi nanciën wethouder van Fi nanciën A.Hilhorst en J.H.IIom, leden van den Baad Directeur van Ge meentewerken. S.v.d.KuilenBo; straat ÖC, Soest- n - adviseert de rente van debet-saldi door de woningbouwverenigingen en -stichtingen verschuldigd over het 4e kwartaal 19j5ö te bepalen op 2~zf° stelt voor van het kohier der rech ten voor het ophalen van asch en vuilnis over 195& i-0 voeren de na men van 160 personen, welke door ver huizing, opzegging enz. het verschul digde recht over 1956 niet hebben voldaan en bij welke personen geduren de dat jaar geen asch en vuilnis is weggehaald, waardoor het totaal te innen bedrag wordt verminderd met .400,=. stelt voor de rente, te berekenen over de door het wegenfonds bij de ge meenteingevolge raadsbesluit van 17 December 1951belegde gelaen, over het jaar 195& vast te stellen op 2sfo stellen verlaging voor van het bij raadsbesluit van 29 Januari 1956,4e Afd.no.5945 vastgestelde door belas ting te dekken percentage van de ko ten van vernieuwing van den Verleng de Kolonieweg. bericht omtrent een ruiling van gronp met G.G.Hol en een daarmede verband houdende wijziging van het uitbrei dingsplan, betrekking hebbende op de entworpen wegen nrs.217, 216 en 219 De Directeur van Gemeentewerken brengt onder dagteekening van 4 Janu ari 1959 No.591 ean ander rapport ui naar aanleiding van besprekingen mot Wethouder Gasille. verzoekt nogmaals verandering te doe aanbrengen in de aanwijzing op de pad denstoelen, staande in de omgeving van de Bosstraat, opdat het verkeer weer langs zijn zaak zal komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 19