0 van grooting^ n de ex- yan de lot toe- ieke vei- anctio- an. Zij ier C om- Ie gemeeji hierme- den raad rscheide- rkzaamhe- riaschoo af fing r honden üude )eantwoo 3. samen 5Ckaft ;ellen (paalde fuli 19)tp sn j5955 ;heffing >m op winkel 1 Juni een ren 00 entuee- eths Ver st ex Besloten wordt in afwachting van nadere ten aanzien van terugbetaling van te veel genoten sa laris over 192$ 1e. de verlaging toe te passen bij de dit dienst jaar(1925); 2e. het over dit dienstjaar reeds te veel betaalde terug te vorderen (1929) in twee termijnen. beslissingen y uitbetaling over^ Alle ontwerp-antwoorden op de gestelde vragen worden door den Secretaris voorgelezen en goedgekeurd. Be antwoorden zijn als bijlagen bij deze notulen gevoegd. |2 aj<i Besloten wordt den raad voor te stellen het beginsel besluit tot samenvoeging van verschillende administra-. tien in te trekken. /slf- /fa Be ontwerp-voordracht aan den raad wordt goedgekeurd. /x/ Besloten wordt van het verbod voor 4 April heffing te verleenen. ont- i/ JU. V sj iiet College den raad ee merkt wordt besluit in te gaan op de aanbieding en fa />^r n desbetreffend voorstel te doen. Opge- dat het leenbedrag ƒ.127.750,= moet zijn!<^2% Besloten wordt 1 de lijst, bedoeld in art. 2 der armenwet in dier voege te wijzigen, dat de benaming van deze instelling en het doel, dat zij zich stelt, voortaan zal lui- fafz den, als vermeid is in nevensgaand besluit; hiervan aan Gedeputeerde Staten mededeeling te doen door verzending van het hiernevens gevoegd schrijven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 200