382 38: 384 385 van der Hucht- scliool 381 W.Vos, nieuweweg 42 te Soest Bestuur van de Vereeniging tot bestrijding der T. 13.0. afd.Soest Dr.Hupert, Gemeen tegeneesheer te Soest Afdeel ing finan ciën. V/ethouder van fi nanciën. vraagt toestemming voor het houden van een bazar op 21 en 22 April 1939, resp.tot 10 en 11 uur des avonds, ten- behoeve van de fröbelschool, in een der lokalen van de v.d.Huchtschool aan de Molenstraat ü.Z. De Inspecteur van Politie brengt gun--! stig advies uit. De Commandant der Vrijwillige Brand weer van boest heeft eveneens geen bezwaar tegen het houden van de ba zar in deze schoolruimtedoch advi seert aan de te verleenen toestemming! de voorwaarde te verbinden, dat aan den Commandant moet worden medege deeld het tijdstip waarop een en andeiji is gereedgekomen, opdat alsdan een nader onderzoek kan worden ingesteld. vraagt toestemming tot het verplaat sen van een hooiberg en een kippenhok De Directeur van Gemeentewerken advi seert alleen op de verplaatsing van het kippenhok een gunstige beschik king te nemen, aangezien door inwil liging van het verzoek inzake de vei- jplaatsing van den nooiberg, in strijd zal worden gehandeld met het bepaalde in artikel 41 lid 1 der Bouwverorde ning. vraagt een bijdrage van ƒ.310,30 in de kosten van verpleging van Mej.A.Hoek-, stra, in het sanatorium "Sonnevanck" te Harderwijkgedurende het tijdvak van 22 februari t/m 22 Augustus 1 939-' deelt zijn zienswijze mede betreffende het ziektegeval Mej.A.C.v.d.Giessen. biedt ontwerp-besluiten aan tot wijzi ging der gemeentebegrooting en der be groeting van het gemeentelijk wegen fonds voor het dienstjaar 1938 in vei band met de afsluiting van den dienst biedt ter vaststelling aan de lijst Van aangeslotenen bij den ophaaldienst Van asch en vuilnis voor het jaar 193 tot een totaalbedrag van ƒ.4.042,50»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 201