num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u 586 387 588 389 390 391 G.H.v.d.Ploeg, Heideweg 54, Soest J.M.v.d.Linden, Burg.Grothestr 6, Soest. Voetbal- en Athleftiek- vereeniging "Soesr terberg" te Soes terberg. H.A.Meijerink Ar- chitect te Hoorn. C.de Jong. Gascommissie verzoekt plaatsing van een rustbank aan de Soesterbergschestraat in het gedeelte tussciien Heideweg en Gallen- kamppelsweg. He Hirecteur van gemeentewerken breng hieromtrent rapport uit bij scnrijven dd. 20 Maart j1no.1396. deelt mede, dat zijn vergunningsloca- liteit in perceel Burg.urothestraat is verkleind, en thans een opper vlakte heeft van 25 M2. vraagt toestemming voor tiet houden var, een fancy-fair op 28 en 29 .april a.s. in de groote zaal van "Huis ten Halve" te Soesterberg, tot des avonds 11-g uu: Hoor den Inspecteur van Politie wordt gunstig advies uitgebracht, terwijl door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soesterberg geadviseerd wordt aan de te verleenen toestemming de voorwaarde te verbinden, dat de dooi den Commandant te geven aanwijzingen, ter voorkoming van brandgevaar, in acht moeten worden genomen. vraagt te mogen vernemen of bezwaar bestaat tegen verbouwing van een blok van 3 woningen, gelegen nabij het landt goed "de Paltz". He Hirecteur van Gemeentewerken brengt afwijzend advies uit bij rapport van 1o Maart 1939, no.19/12. deelt in antwoord op het schrijven dd. 13 Maart j.1. mede, dat hij zich houdt aan het schrijven van 5 maart 1939. dient van bericht met betrekking tot de door den Technisch Ambtenaar van jhet Gasbedrijf gedane voorstellen tot verlaging der gastarieven en adviseert jaan den Raad voorstellen te doen de tarieven dienovereenkomstig te verla gen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 203