Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 392 ïVethouder Gasillei. de wethouder deelt mede, dat hij in verband met de opvolging van den heeil Kraaijenbrink een onderhoud gehad heeft met den houtvester Van Mierop. Deze geeft het College in overweging I aan aen .directeur van het btaatsbosei,I beheer een schrijven te richten waar in verzocht moet worden of hij medewei 1 king zou willen verleenen om den Mi nister te vragen of kan worden toege- staan dat het Staatsboschbeheer tecti-> nische voorlichting zal geven bij de I werkzaamheden en de verzorging van del gemsentebosschen. De kosten zullen alsdan +^/.200,= bedragen. De heer Vap| IMierop kan de werkzaamheaen wel zoo regelen, dat hij met behulp van den tuinman v.d.broek in alles voorziet. Volgens verklaring van v.Mierop vol- - doet v.d.broek zeer goed. Men kan op hem aan en hij heeft veel lust en ijveiB in zijn werk. De wethouder stelt voor net advies va;i v.Mierop over te nemen, wethouder de bruijn zegt dat otaats- boschbeheer ook adviseeren zal omtren' i de overige beplantingen van de gemeeit 1 te. Omtrent de plantsoenen zal dan nog een regeling zijn te treffen, tiet verheugt Spreker dat door deze rege- ttg ling weer een ambtenaar minder aan de! gemeente verbonden is en op de uitga ven wordt bezuinigd, bovendien is bij' het onderhoud gebleken, dat de werk verschaffing in de bosschen in de naaf te toekomst zullen ophouden, waardooi de bemoeiingen van het Staatsboschbe- heer worden beperkt. De Voorzitter zegt het niet geheel eens te zijn net het advies, tiet staat voor hem niet vast of het niet moge lijk is een rendeerende werkverschaf fing in de bosschen te continueeren. Collega's van v.Mierop denken daarovei I geheel anders. Voorts merkt de Voor zitter op, dat in de toekomst de weit I loozen ver van huis zullen tewerkge steld worden aangezien Soest in een zeer ongunstige positie verkeert dooi dat geen werkobjecten aanwezig zijn. Hij gelooft niet in de meening dat de werkverschaffing in de bosschen afloo; Op gezag van deskundigen is Spreker van meening dat 100 werkloozen gere geld in de bosschen kunnen arbeiden. Op de vraag van den Voorzitter of btaatsboschbeheer voor een bedrag van ƒ.200,ook zal blijven adviseeren over de werkverschaffing in de bo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 205