BESLISSING Afdeeling en No. b hij in i den heei gehad i Mierop. /erweging baatsbosohj ben waar lij medeweij 11 den lil len toege- leer tech- m Dij de Lng van de zullen Je heer Va wel zoo /an den /oorziet. srop vol- =n kan op 3t en ijvei a advies va; 1 ^taats- sa 1 omtrent I de gemeen 1 sal dan ffen. tiet 5ze rege- ier aan de de ui t ga len is bij de werk- in de naai waard ooi isboschbe- Besloten wordt aan den Directeur van Staatsbosch- beheer een schrijven te richten waarin verzocht wordt of hij bij den Minister een aanvrage zal willen doen het Staatsboschbeheer te machtigen aan de gemeente Soest tegen betaling van een daarvoor door den Mi nister be stellen bedrag, technische voorlichting te geven bij de verzorging en instandhouding van de bosschen, daarbij inbegrepen de werk en in de bosschen bij wijze van werkverschaffing. geheel tiet staat .et moge- re r schaf- .nueeren. ;n daarovei de Voor- >t de werL ;ewerkge- in een ;eert door| :ig zijn. tg dat de :hen afloop Spreker ;en gere- irbeiden. ;er of iedrag van iseeren de bos-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 206