Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 595 594 Commissie Gasille Batenburg, v.Goor /ethouder van Ge meentewerken. Korte inhoud sciien wanneer deze werkelijk voort gang kan hebben, wordt door Wethou der Gasille bevestigend geantwoord. de Voorzitter stelt aan de orde een Conforn voorloopige behandeling van het rap- houder port uitgebracht door de door het port t<= College aangewezen Commissie inzake teheinc een regeling ten aanzien van de be- ;1 handeling van de administratie en de:h daarbij te treffen voorzieningen, dei j gemeente-eigendommen. *-an de hand der conclusies van het -i rapport wordt in hoofdzaak besprokecB de aanstelling van een deskundig amtw tenaar voor het verrichten der admi-1 nistratie. Hoewel bij eene eventueels 4 aanstelling de uitgaven wegens transB portkosten van perceelen die in schenking worden aanvaard, zullen ver® minderen, zal de financieele positisl der gemeente en de daarmede verband 1 houdende contröle van de Commissie van overleg bezwaar opleveren om eec 1 ambtenaar aan te stellen. ïeneinde het gevoelen van den Raad in deze te kunnen inwinnen stelt de Voorzit- ter voor dit punt vooraf ter sprake te doen brengen in de Commissie GroüM bedrijf. Inmiddels schort de vergade ring haar beslissing nog op totdat het advies der Commissie is ontvan gen. Waar 1e de Wethouder wenscht in verband met de werkzaamheden verbonden aan den leg van de nieuwe wegen in het coraple|| Heidebloesem van de vergadering te vernemen wat nu dient te geschieden. Wethouder Gasille geeft allereerst verslag van het onderhoud dat hij ge-1 had heeft met den heer Kraaijenbrink over de vraag wie order gegeven heeft tot het weghakken van de boomen langsj den weg no.144 loopende vanaf den Hei I deweg tot den nieuw aan te leggen weg Heideweg-GoesterbergschestraatBoor den heer Kraaijenbrink is verklaard, dat voor het hakken van niemand orde! is ontvangen. Be conclusie is dus, zegt de Wethouder, dat Kraaijenbrink het eigener beweging heeft gedaan. Be Voorzitter is van oordeel, dat de heer Kraaijenbrink omtrent dit geval schriftelijke inlichtingen aan het Col lege moet geven en doet daartoe het voorstel. aa tot ten tel weg aan kin het per gen wor bij tre no weg tin is

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 207