V Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte o u Voorts deelt de Voorzitter mede, dat bij de begrooting 1959 het College abu. sievelijk een onjuiste inlichting aan den raad heeft gegeven, door in de toelichting te vermelden dat de ge meente krachtens overeenkomst met Hei debloesem verplicht is het hier reeds besproken weggedeelte aan te leggen, het tegendeel is waar, n.1. dat de ge meente van de aanvankelijke verplicht! aangegaan in 192Ö, bij de laatste over eenkomst ontheven is. Daarnaast heeft de N.V.Heidebloesem goedgevonden, dat het vervolg van meerbedoeld weggedeel [te genaamd Aliddenlaan ter lengte van het perceel, dat de H.V. in eigendom heeft verkregen door de aangegane grondruiling, niet eerder dan na 5 ja1 ren behoeft te worden aangelegd, liet lege heeft reeds besloten dit laatsteJL weggedeelte vocrloopig niet aan te lejl gen, van welk besluit mededeeling ware te doen aan den Baad. omtrent het ge deelte weg no.144 vanaf neideweg tot aan den nieuw aan te leggen weg moet nog een beslissing worden genomen om trent het al of niet aanleggen van dat weggedeeltehieromtrent stelt bpreker voor de ü-rondcommissie advies1 te vragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 209