BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. Aldus wordt besloten. Aldus wordt besloten. Aldus wordt besloten. besloten wordt den baad ernstig in overweging te ge- ven het voorstel niet aan te nemen, aangezien de be- c lastingheffing op losse schroeven zou komen te staan.yfaS De ontwerp-voordracht wordt vastgesteld. </v£p Besloten wordt een wijziging van het uitbreidingsplan te bevorderen, waardoor weg no.219 zal worden terug gebracht op eene breedte van 10 in plaats van 12 M- en waardoor bouwmogerijkheid veer Hol zal worden ver kregen. De Commissie Uitbreidingsplan zal omtrent dit voor nemen worden gehoord Besloten wordt aan adressant mede te deelen, dat zoo- io N wel van de zijete van de rijwie lpadvereeniging als van n.' den A.N.W.B. bezwaren worden gemaakt tegen aanwijzing! wh van de route langs de Bosstraat, aangezien aldaar geen behoorlijk rijwielpad aanwezig is, zoodat het Col lege op grond van het bovenstaande geen tusschenkomsjt in deze Kan verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 20