Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 395 396 Rijksinspectie voolr de werkverschaf fing Zwolle J.H.BenschopSoest 397 398 Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat Utrecht 399 400 J.G.C.Fransen, B.I architectRoermond Gedeputeerde Staten Wethouder van Fi nancien verzoekt de mogelijkheid te overwe gen van eventueele stopzetting c.q. inkrimping der werkverschaffing en steunverleening. verzoekt aan de fa.Knegt en Zonen te Amsterdam te willen te kennen geven dat het College er prijs op stelt dat de bij haar gesloten gemeente lijke verzekeringen worden beschouwd als te zijn gesloten door zijne be middeling. vraagt aan den Raad ontheffing van het bepaalde in artikel 27lid 7 der Bouwverordening, t/b van den bouw val een klooster met kapel, op perceel sectie E no.1900, gelegen aan de AmersfoortschestraatDe Dir.v.Gem. werken brengt gunstig advies uit bij rapport van 23 Maart 1939, no.8/2. Beslot dat st Ien ste •eftéea?- geschi Beslot dati de fir bruik Beslot onthef deelt mede dat de Minister van Water staat in beginsel besloten heeft over te gaan tot verlichting van den ge- heelen Rijksweg Eemnes-Soest-Amers- foort, indien door de betreffende ge+ meenten in de exploitatiekosten daar van een bijdrage van 50 wordt ver leend. De exploitatiekosten zijn ge fixeerd op 2000,= per K.M. per jaaï Gaarne wordt vernomen of het gemeen tebestuur in principe bereid is de bovengenoemde bijdrage te verleenen. deelen mede hunne beslissing op de raadsbesluiten van 22 December 1938 4e afd.nos.727 en 728, strekkende tot onderhandsche opdracht van werk zaamheden aan de Vereenigingen "Vrij willige Brandweer" resp.van Soest en Soesterberg gedurende 2 maanden te hebben verdaagd. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1938, no.21/655 Beslot leggen hooge financ den ra verlic verlee van de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 213