'Ai r BESLISSING Afdeelinq 1 Aanmerkinqen en No. I overwe- .ng c.q. ring en Besloten wordt aan den rijksinspecteur mede te deelen dat stopzetting c.q. inkrimping der werkverschaffing en steunverleening niet mogelijk is en dat alhier het -eftèea?- sub 3 in de circulaire vermelde practisch reeds geschiedt Zonen te in geven stelt ïeente- >eschouwd .jne be- Besloten wordt aan den heer Benschop te berichten, LJyL ^/r dat, indien hij het bewijs kan overleggen, agent van *^7*^ de firma Knegt te zijn, van zijn tusschenkomst ge bruik zal worden gemaakt. ///3 ng van lid 7 der i bouw vai perceel .n de .v.Gem. uit bij .0.8/2. Besloten wordt den raad voor te stellen, de gevraagde ontheffing te verleenen. an Watert eeft over den ge- -Amers- fende ge+ ten daar- rdt ver- zijn ge- per jaaï, gemeen- is de rleenen. op de er 1938 kende an werk en "Vrij- Soest en den te Besloten wordt dit schrijven aan den raad over te V Heggen, onder mededeeling dat het college wegens de 17 hooge kosten in verband met den toestand der gemeente- financien geen vrijheid kan vinden een voorstel aan den raad te doen in de exploitatiekosten van deze verlichting een bijdrage van 50 aan het rijk te verleenen en dat het college verzoekt het oordeel van den raad hieromtrent te vernemen. iHet college heeft hiervan kennisgenomen. Een en ander zal den raad worden medegedeeld. stelling sluit grooting Aldus wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 214