Volg- num- Afzender of voorsteller Korte mer 401 402 403 404 Afd.financiën Wethouder van Financiën Weth.v.Financien Inspecteur van de Volksgezondheid te De Bilt 405 Centr.Verificatie- bureau 406 Centr.Verificatie bureau 407 Best.bestr.T.B.C. spoorwegpersoneel biedt ter vaststelling door den raad aan een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1938 nr.21/658. Het o: worde; stelt voor den raad ter vaststelling Aldus aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting voo'j 1939, no.21/656. stelt voor den raad ter vaststelling l| Aldus aan te bieden een ontwerp-besluit tot' wijziging der gemeentebegrooting voor! 1938, no.21/654. deelt mede, dat het perceel Klein En- gendaalweg 94, tengevolge van het ont breken van een deugdelijk middel tot drinkwatervoorziening, ongeschikt ter bewoning is te achten. Geadviseerd wordt de eigenaresse van dit perceel, krachtens het bepaalde in art.21 der Woningwet, aan te schrijven, binnen één maand na de dagteekening van de aanschrijving, te zorgen dat de woni: wordt voorzien van een middel tot drinkwatervoorziening, waardoor deug delijk drinkwater in voldoende mate wordt verschaft, tenzij zij er de vooj keur aan geeft de bewoning van voor noemde woning te doen staken. Indien aan deze aanschrijving geen gevolg wordt gegeven, wordafe geadviseerd den Raad voor te stellen de woning onbe woonbaar te verklaren. Beslol tens 1 schri; aanscl van ee deugde schaf1 ning -v Indiër geven, bewoor brengt rapport uit over de kasopnemini op 16 Februari 1939 en controle der administratie van de woningstichting "Patrimonium" 1e halfjaar 1939. brengt rapport uit over de kasopnemini Kennis op 16 Februari 1939 en de controle dei administratie over het eerste halfjaaïj 1939 van de woningbouwvereeniging "Goed Wonen". Kennisg verzoekt vergunning tot het houden eener collecte, middels den verkoopt een strikje in de Ned.Kleuren, op 20 September a.s., zulks ten behoeve de zer vereeniging. De Insp.v.politie ai' viseert tot inwilliging van het verzA De ver

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 215