'ff 4, Ai*/ W/A u den raad wijziging het tstelling esluit tot ooting voor jHet ontwerp-besluit zal den raad ter vaststelling worden aangeboden. Aldus wordt besloten. tstelling Aldus wordt besloten, esluit tot oting voor) Klein En- an het ont iddel tot schikt ter viseerd t perceel, rt.21 der' binnen g van de t de woni el tot ioor deug- ïde mate er de vooj ran voor- i. Indien gevolg iseerd den Lng onbe- :asopnemiHi *ole der stichting )39. Besloten wordt de eigenaresse van dit perceel krach tens het bepaalde in art.21 der woningwet aan te schrijven binnen één maand na dagteekening van de aanschri jving, te zorgen, dat de woning wordt voorzi ■van een middel tot drinkwatervoorziening, waardoor deugdelijk drinkwater in voldoende mate wordt ver schaft, tenzij zij er de voorkeur aan geeft de bewo ning van voornoemde woning te doen staken. Indien aan deze aanschrijving geen gevolg wordt ge- f geven, zal den Raad worden voorgesteld de woning on bewoonbaar te verklaren. en V U- Kennisgenomen. :asopnemifli >ntrole dei ;e half j aai Liging houden verkoop n, op 20 hoeve de- olitie ad het verzoi Kennisgenomen. De vergunning wordt verleend

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 216