I Afzender of voorsteller Korte i n h num mer 409 410 411 412 413 414 Dir .vGem .werken OentrVerificatie- bureau :fiin.v.Soc.Zaken, Den Haag N.V.Soesterdal te 3oesterberg Best .Vri jw .Brand weer te Soest Itf.V.Theehuis "Soesterdal" 3ecr.Penningm. om.van Samenwer king voor bijz. nooden 415 (Dir .Gem.werken 416 Dir.v.Gem.werken bericht omtrent een ruiling van grond aan den Nieuweweg met de erven J.G. Bloupot Beslot drijf brengt rapport uit over de op 16 Pebn ari j.1. plaats gehad hebbende opnemit van kas en boeken van den gemeente ontvanger jfkeimis doet mededeelingen omtrent het Segoba werk en doet een dringend beroep op hs College om alles in het werk te stel len dit werk te doen slagen, opdat het stempelen moge verdwijnen. verzoekt te mogen vernemen of voor de plaatsing van eén of meer vlaggen op den te bouwen uitkijktoren, vergunning noodig is. De Dir.v.Gem.werken deelt mede, dat art.1 van de Bouwverordening zulks niet vereischt. verzoekt medewerking te verleenen om te geraken tot een noodzakelijke uit breiding der Brandweercentrale. deelt mede dat een ruimte, groot 1,25 x 1,25 M met de daarbij passende ach terwand is gereserveerd voor de Lucht vaarttentoonstelling. Verzocht ^wordt zorg te dragen dat de stand vóór 6 April a.s. in orde is. Het col deze ge den inh ring te Beslote voor ge Besloti te vra. Het oo'. Aan de] te drag verzoekt, onder toezending van een ^'I-Onder nancieel verslag over 1937 en 1938, j ieen(j hem als zoodanig te willen dechargee-f ren. brengt advies uit omtrent het verzoek I Beslot* van G.Raauwendaal Torenstraat 10 te I Soest inzake plaatsing van een reclame' jbord bij zijn huisperceel. een ja? te ver] te alle leg mei Dir .v.C trent 1 ken. izendt advies tot betaling van den 2en termijn der aannemingssom ad 8,60 'voor verrichte schilderwerken aan de dienstwoning der politie enz.te Soes_^ Beslote 1/ 8,60

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 217